Умови використання інтернет-сервісу «Документ.Онлайн»

 1. Терміни та застереження

   Адресат, дані, обов'язковий реквізит електронного документа, автор електронного документа – ці та інші терміни, якщо не зазначено окремо, вживаються у тексті цих Умов та інструкції користувача у значеннях, визначених Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг».


   Електронний підпис, електронний цифровий підпис (ЕЦП), засіб електронного цифрового підпису, підписувач, послуги електронного цифрового підпису, надійний засіб електронного цифрового підпису - ці та інші терміни, якщо не зазначено окремо, вживаються у тексті цих Умов та інструкції користувача у значеннях, визначених Законом України «Про електронний цифровий підпис».


   Інтернет-сервіс «Документ.Онлайн» – система, призначена для оброблення, відправлення, передавання, одержання (у тому числі – через мережу Інтернет), зберігання та використання електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів (далі - Система). Система надає можливість використовувати надійні засоби електронного цифрового підпису за їх призначенням. Доступ користувачів до Системи здійснюється в мережі Інтернет за адресою: https://document.online/.


   Веб-сайт Системи - сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, що складають або не складають Систему, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси в мережі Інтернет: https://document.online, за якою користувачі отримують доступ до Системи.


   Оператор – товариство з обмеженою відповідальністю «Документ.Онлайн».


   Принцип «Як є» («Аs is») – користування Системою здійснюється за умови застосування до відносин, що випливають з цих Умов, а також до Системи тощо, загальнопоширеного у світовій практиці принципу «Як є» («Аs is»): Система (та/або її компоненти), до функціональних можливостей якої користувачі отримують доступ, знаходиться у стані певної функціональної та/або технічної спроможності, рівень якої сформований на дату опублікування цих Умов, та є достатнім і стабільним, а користувач погоджується на її використання без додаткових умов.
   У той же час, Оператор з метою розширення функціональних можливостей Системи, її удосконалення та модернізації, залишає за собою право запроваджувати нові програмні та технологічні засоби та інструменти, оновлювати Систему, розробляти та впроваджувати нові послуги та функції.


   Користувач Системи – будь-яка юридична або фізична особа, у тому числі й фізична особа-підприємець, їх уповноважені представники, які зареєструвались у Системі будь-яким доступним способом та внаслідок чого отримали можливість використовувати Систему за її функціональним призначенням.


 2. Загальні умови

  1. Керування Системою «Документ.Онлайн», надання користувачам сервісів, передбачених функціональними можливостями Системи, здійснюється товариством з обмеженою відповідальністю «Документ.Онлайн», реєстраційний код у ЄДР: 40637744, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, будинок 56, офіс 711, юридичною особою, що зареєстрована і діє відповідно до законодавства України.

  2. Ці Умови визначають правові, організаційні та інформаційні відносини, що виникають та реалізуються між Оператором та Користувачем Системи при її функціональному застосуванні. Ці Умови за своєю правовою суттю є публічним договором приєднання, відповідно до статей 633 та 634 Цивільного кодексу України та Закону України «Про електронну комерцію».

  3. Реєструючись в Системі будь-яким доступним способом, Користувач тим самим приймає ці Умови цілком та повністю, без застережень, а Оператор зобов’язується надавати Користувачу Системи послуги з оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання та використання електронних документів Користувачів за допомогою Системи, у відповідності до її функціональних можливостей.

  4. Оператор:
   - забезпечує можливість розміщення на Веб-сайті Системи, зберігання, відправлення (обміну) електронних документів Користувача, адресованих контрагентам Користувача, для їх отримання контрагентами Користувача;
   - надає Користувачу технічну та консультаційну підтримку з питань роботи Системи.

  5. Для якісного використання усіх доступних Користувачу функціональних можливостей Системи, Користувач зобов’язаний самостійно забезпечувати постійний або сеансовий зв'язок власного технічного обладнання з мережею Інтернет, а також дотримуватись інструкції користувача.

  6. Користуватися інтернет-сервісом «Документ.Онлайн» можливо тільки після реєстрації фізичної особи в Системі в якості Користувача, шляхом створення облікового запису. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про Користувача та його даних авторизації.

  7. Створення облікового запису Користувача здійснюється шляхом реєстрації Користувача в Системі з використанням облікових записів Facebook, Google+, LinkedIn або адреси електронної пошти.

  8. Під час реєстрації в Системі Користувач зобов'язаний ознайомитися з цими Умовами, прийняти їх та надати згоду на збір та обробку персональних даних перед використанням Системи.

  9. За наслідками реєстрації в Системі Користувач отримує доступ в Особистий кабінет (автоматизоване робоче місце, ідентифіковане у відповідності до реквізитів, зазначених Користувачем при реєстрації або відредагованих в подальшому).

  10. При реєстрації та авторизації користувачів в Системі Оператор використовує для обробки (у тому числі: для зберігання, оновлення, використання) персональних даних користувачів сервіс SSOid.net, побудований за технологію єдиного входу - Single Sign-On, що дозволяє користувачеві переходити (реєструватись у) з однієї інформаційно-телекомунікаційної системи (модулю, сервісу) в іншу без повторної автентифікації (авторизації), із забезпеченням надійного захисту даних.
   Послуга сервісу SSOid.net надається Оператору товариством з обмеженою відповідальністю «Ідентифікація», реєстраційний код у ЄДР: 41513455, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, будинок 56, офіс 202, юридичною особою, що зареєстрована і діє відповідно до законодавства України.

 3. Персональні дані

  1. Усі документи, відомості, інформація про користувачів, інші персональні дані, отримані Оператором та пов'язані з Системою, оброблюються (у тому числі зберігаються) з метою забезпечення повноцінного функціонування Системи, забезпечення та задоволення потреб та вимог Користувачів Системи у повній відповідності до вимог законів України «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та «Про електронну комерцію».

  2. Персональні дані Користувача (в розрізі інформаційних та/або змістових полів профілю: ім‘я, по-батькові, прізвище, дата народження, серія, номер, дата та місце видачі паспорту, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце реєстрації, контактні дані, податковий статус), що використовуються при реєстрації, авторизації, редагуванні профілю та/або особистого кабінету Користувача в Системі, оброблюються та зберігаються товариством з обмеженою відповідальністю «Ідентифікація», яким Оператору надаються послуги сервісу SSOid.net.

  3. Користувачі надають згоду на те, що такі персональні дані можуть передаватись Оператором третім особам – виключно особам, які знаходяться з Оператором у договірних партнерських відносинах, спрямованих на розвиток функціональних можливостей Системи, організацію документообігу (обміну) між третіми особами та користувачами, у тому числі й у формі електронних документів, реєстрації користувачів в інших інформаційно-телекомунікаційних системах Оператора та/або партнерів Оператора (створення особистих кабінетів та/або профілей користувачів), розширення кола можливих контрагентів користувачів, спрощення технологічних процесів та/або підвищення рівня захисту користувачів та їх персональних даних.

  4. Передача таких даних вказаним особам здійснюється з виключенням можливості витоку даних або потрапляння їх до інших третіх осіб, з прийняттям зобов’язань із захисту персональних даних користувачів відповідно до власних політик конфіденційності та безпеки персональних даних партнерів Оператора.

  5. Реєструючись у Системі (продовжуючи використовувати Систему) користувач – суб’єкт персональних даних надає Оператору ясну та чітку згоду (дозвіл) на обробку його персональних даних з зазначеною метою, та звільняє Оператора від обов’язку окремо повідомляти про передачу таких персональних даних у описаному вище випадку.

  6. Реєструючись у Системі (продовжуючи використовувати Систему) користувач – суб’єкт персональних даних, у випадку, якщо визначена цими Умовами мета обробки даних змінюється, звільняє Оператора від обов’язку отримувати згоду користувача на обробку його даних відповідно до зміненої мети, крім випадку, якщо змінена мета обробки персональних даних є несумісною з попередньою.

  7. Реєструючись у Системі (продовжуючи використовувати Систему) від імені та в інтересах третіх осіб, користувач - суб‘єкт персональних даних підтверджує, що має достатній обсяг повноважень для вчинення таких дій, в тому числі - щодо надання згоди на обробку персональних даних від імені таких третіх осіб, на викладених вище умовах, як їх повноважений представник.

  8. Реєструючись у Системі (продовжуючи використовувати Систему) користувач - суб‘єкт персональних даних:
   - приймає ці Умови в цілому та повністю;
   - надає згоду на обробку своїх персональних даних та підтверджує те, що ознайомлений (а) з метою обробки персональних даних, зазначеними у цих Умовах, та правами, наданими суб‘єкту згідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

 4. Права та обов'язки Користувача та Оператора

  1. Якщо Користувач вважає, що у Системі наявна інформація, що порушує його права, Користувач зобов'язаний повідомити про це Оператора й надати інформацію, яка підтверджує дане порушення прав.

  2. Користувачеві заборонено:
   - сприяти розпалюванню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі;
   - вчиняти дії, що порушують права і свободу, честь і гідність будь-якої особи;
   - ображати будь-кого;
   - використовувати нецензурні вислови, навіть якщо вони маскуються іншими символами;
   - зловживати розміщенням не інформативної інформації;
   - вчиняти дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману;
   - надавати в користування свій обліковий запис та/або логін і пароль від свого облікового запису третім особам;
   - реєструвати обліковий запис від імені або замість іншої особи. При цьому, дозволена реєстрація від імені й за дорученням іншої фізичної особи або юридичної особи за умови наявності необхідних повноважень у порядку й формі, передбачених законодавством України;
   - розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності та/або права на інші об'єкти інтелектуальної власності, що належать Оператору та/або третім особам;
   - розміщувати матеріали еротичного, порнографічного або образливого характеру;
   - використовувати будь-які комп'ютерні програми для автоматизованого збору інформації у Системі;
   - здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональної інформації інших користувачів;
   - намагатися одержати доступ до облікового запису та/або логіну й паролю іншого Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору логіна й пароля;
   - розміщувати комп'ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб.

  3. Відповідальність Користувача:
   - Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання інформації та документів, що розміщені у Системі;
   - Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні Системи;
   - Користувач зобов'язується самостійно та за свій рахунок врегулювати всі претензії третіх осіб, що пов'язані з дією або бездіяльністю Користувача при використанні Системи;
   - якщо Користувачем не доведе зворотне, будь-які дії, здійснені з використанням його облікового запису та/або його логіна й пароля, вважаються здійсненими цим Користувачем;
   - у випадку розміщення Користувачем у Системі інформації, документів або здійснення інших дій, що не відповідають умовам цієї Угоди, Оператор має право без повідомлення, виключно на власний розсуд, видалити розміщену Користувачем інформацію, включаючи ту інформацію, у відношенні якої важко визначити її відповідність Умовам та/або законодавству, що застосовується;
   - за порушення цих Умов, Оператор має право без попереднього повідомлення блокувати доступ Користувача до Системи та/або видалити обліковий запис Користувача.

  4. Відповідальність Оператора.
   Оператор несе відповідальність за роботу Системи та її надійних засобів ЕЦП.
   Оператор не несе відповідальність за помилки в роботі Системи чи затримку обробки документів, якщо такі проблеми були викликані некоректними діями Користувача.
   Оператор також не несе відповідальності за:
   - неналежне, у тому числі неповноважне, складання Користувачем електронного документу, який передається з використанням Системи;
   - тимчасове зупинення роботи акредитованого центра сертифікації ключів (його окремих сервісів), який обслуговує посилені сертифікати Користувача та/або Оператора, а також його контрагентів, які використовують Систему;
   − зміну акредитованим центром сертифікації ключів технічних параметрів з’єднання для отримання позначки часу, статусу сертифіката, а також доступу до списків відкликаних сертифікатів, що здійсненна без попередження Користувачів;
   − збої або перерви в роботі Інтернет провайдера Користувача;
   − збої або перерви в роботі програмних, апаратних, програмно-апаратних засобів та пристроїв Користувача;
   − інші перешкоди доступу до мережі Інтернет, які не залежать від волі Сторін та їх Інтернет провайдерів.

 5. Інші умови

  1. Оператор має право вносити зміни в ці Умови. Усі внесені до Умов зміни будуть доступні у вигляді нової редакції, розміщеної на Веб-сайті Системи.
   Усі зміни Умов набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи послуги, сервіси, модулі або Систему в цілому, Користувач підтверджує згоду з новими Умовами в редакції, що діє на момент використання Користувачем Системи.

  2. Оператор не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння цих Умов, інструкцій або вказівок про порядок використання Системи, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

  3. Користувач надає Оператору право надсилати йому повідомлення, що містять інформацію про Оператора, Систему, та/або послуги або інформацію рекламного характеру.